SÄÄNNÖT


Pohjois-Pohjanmaan maakuntajoukkojen killan säännöt

(Hyväksytty perustamiskokouksessa Oulussa 15.12.2009, sääntömuutos hyväksytty killan kokouksessa  16.10.2020)

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen kilta ja sen kotipaikka on Oulu.  Yhdistyksen toimialue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen ja maakuntajoukkojen omaehtoisen  toiminnan edistäminen.

Killan tehtävänä on:

tukea jäsentensä yhteydenpitoa

tukea jäsentensä fyysisen kunnon ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitävää ja kehittävää toimintaa

harjoittaa koulutusta, jolla tuetaan jäsenistön kansalaisvalmiuksia, sotilaallisia valmiuksia, johtamistaitoa  ja henkistä hyvinvointia. Sotilaalliseen koulutukseen ei sisälly puolustusvoimille rajattu sotilaallinen  koulutus.

maanpuolustusperinteiden ja historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyön kehittäminen muiden  maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden  mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta,  edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan  historiallista taustaa ja nykyisyyttä.

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja  sotilasarvoon katsomatta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä  järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää talkootoimintaa ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa  kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta  voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja  irtainta omaisuutta.

JÄSENET

4 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen  Suomen kansalainen, joka on ollut tai on sijoitettu maakuntajoukkoihin ja jonka killan hallitus jäseneksi  hyväksyy.

Hallitus voi hyväksyä killan jäseneksi myös varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvat muut  perheenjäsenet. Heillä on äänioikeus killan kokouksissa ja heidät voidaan valita killan toimielimiin  puheenjohtajan tehtävää lukuun ottamatta.

Killan kannatusjäseniksi voivat päästä muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät Suomen kansalaiset,  jotka hallitus hyväksyy. Kannatusjäseneksi killan hallitus voi hyväksyä myös Suomeen rekisteröidyn  yhteisön tai yrityksen. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Varsinaiselta ja perheenjäseneltä sekä henkilö kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun  suuruudesta päättää killan syyskokous. Kannatusjäsenenä olevan yksittäisen yhteisön tai yrityksen  jäsenmaksun päättää hallitus yhteistyökeskustelun perusteella, kuitenkin niin, että se on vähintään  saman suuruinen kuin henkilö kannatusjäseneltä perittävä jäsenmaksu.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen  ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua  kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana.  Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan  jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen  puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä  kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua  vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa  kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti. Jäsen katsotaan automaattisesti eronneeksi  killasta, mikäli hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kuluvalta kalenterivuodelta. Kilta käyttää ja  noudattaa jäsenrekisterinpidon osalta Maanpuollustuskiltojen Liitto ry:n jäsenrekisterin sääntöjä ja  käytänteitä.

KILLAN TOIMIELIMET

6 §

Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema killan varsinaisista jäsenistä muodostettu hallitus,  johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ( 6 ) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi (2) kerrallaan, siten että he  ovat erovuorossa vuorovuosin. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa oleva valitaan arvalla. Puheenjohtaja  ja varapuheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi (2) perättäiseksi kaudeksi. Muut hallituksen  jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita  uudelleen.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme ( 3 = hallituksen  jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava  vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista sen  jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan  ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.

Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.

Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa  tulo- ja menoarvion rajoissa.

Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.

Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

9 §

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille killan  syyskokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista =14)  vuorokautta ennen kokousta.

10 §

Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus.

Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  tilivelvollisille.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun  mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi  kalenterivuodeksi.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten  tilalle.

Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 killan  kaikista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

13 §

Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut  tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa  tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen yksin.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

15 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4  killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava  kokouskutsussa.

16 §

Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos kahdessa vähintään kuukauden  väliajoin pidetyssä killan kokouksessa kumpaisessakin vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä  kannattaa.

Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

17 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan maanpuolustuskiltojen liitto ry:lle tai  killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.