Pohjois-Pohjanmaan maakuntajoukkojen killan säännöt

(Hyväksytty perustamiskokouksessa Oulussa 15.12.2009)

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen kilta ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen toimialue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen ja maakuntajoukkojen omaehtoisen toiminnan edistäminen.

Killan tehtävänä on:

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää talkootoimintaa ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

4 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka on ollut tai on sijoitettu maakuntajoukkoihin ja jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Hallitus voi hyväksyä killan jäseneksi myös varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvat muut perheenjäsenet. Heillä on äänioikeus killan kokouksissa ja heidät voidaan valita killan toimielimiin puheenjohtajan tehtävää lukuun ottamatta.

Killan kannatusjäseniksi voivat päästä muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät Suomen kansalaiset, jotka hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Varsinaiselta ja perheenjäseneltä sekä kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan syyskokous.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa kehotuksista huolimatta kahdelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta suorittamatta.

KILLAN TOIMIELIMET

6 §

Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema killan varsinaisista jäsenistä muodostettu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ( 6 ) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi (2) kerrallaan, siten että he ovat erovuorossa vuorovuosin. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa oleva valitaan arvalla. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi (2) perättäiseksi kaudeksi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme ( 3 = hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
 5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
 6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
 7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 8. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
 9. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 10. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

9 §

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista =14) vuorokautta ennen kokousta.

10 §

Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 6. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/5 killan kaikista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

13 §

Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen siitä erikseen lähemmin määräämällään tavalla.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

15 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 §

Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä killan kokouksessa kumpaisessakin vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

17 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan maanpuolustuskiltojen liitto ry:lle tai killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.